Qstore | Hlavní stránka

Původní reklamační řád a Všeobecné obchodní podmínky
platné před 1. 1. 2013

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a společností QUENTIN, spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Bělohorská 45, PSČ 169 00, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 41423 před změnou zákonů k 1. 1. 2014.

Aktuální platné podmínky naleznete zde.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti Quentin, spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 45, 16900 Praha 6, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41423, IČ: 64576507, DIČ: CZ64576507

(dále "prodávající")

Tento reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.


Článek 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, sériové číslo apod.).


Článek 2
DÉLKA ZÁRUKY

Podle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku je při prodeji spotřebního zboží záruční doba nejméně 24 měsíců, není-li stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro spotřebitele. Záruční doba může být např. prodloužená na základě stanovené garance výrobcem nebo dodavatelem, nesmí být však kratší.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věcpři převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. Výrobek prodaný se slevou lze tedy rovněž reklamovat, pokud se ovšem reklamace netýká vady, pro niž byla sleva sjednána.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Podle § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku prodávající stanovuje záruční dobu při prodeji zboží pro podnikatelské účely (tzv. na IČ) max. na 12 měsíců, není-li v záručních podmínkách kupní smlouvy nebo záručního listu písemně ujednáno jinak.

 

Článek 3
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

K uplatnění reklamace není nutné vrátit zboží v originálním obalu. Je však nutné reklamované zboží doručit v takovém obalu, který uvedené zboží dostatečně chrání proti poškození připřepravě a manipulaci a to zejména v případě, kdy zboží k reklamaci je dodáno poštou nebo přepravní službou. Je v zájmu spotřebitele, aby vyloučil případné pochybnosti, zda k poškození zboží nedošlo během přepravy nebo manipulace s tímto zbožím.

Při neuznané reklamaci bude spotřebiteli účtován poplatek za provedení expertního posudku, dojde­li k posouzení z rozhodnutí dodavatele. Spotřebitel má obdobné právo si na vlastní náklady nechat zhotovit expertní analýzu.

Zboží si spotřebitel při neuznané reklamaci převezme na vlastní náklady. Způsob převzetí zboží si spotřebitel dohodne s dodavatelem osobně (převzetí např. na provozovně, poštou, přepravní službou).

K řádnému uplatnění reklamace je nutné doložit, že spotřebitel zboží nakoupil u firmy prodávajícího. K tomu slouží např. kopie kupního dokladu, potvrzení o převzetí zboží nebo potvrzený záruční list.,.

V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který není spotřebitel (kupujícím s IČ nebo prodejcem výpočetní techniky), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

vědomí, že pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození, které vzniklo

 • a) mechanickým poškozením zboží,
 • b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • c) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 • d) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • e) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 • i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace software (např. operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta A kupující je povinen uhradit náklady na zjištění příčiny závady.

V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

Připředání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.


Článek 4
LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen, pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstraněni vady musí být vyřízena:

 1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
 2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Shora uvedené lhůty specifikované v bodě 1 a 2. nejsou závazné ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku za nový, běží záruční doba a lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového výrobku kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věcpřevzít, se do záruční doby nepočítá.

 

Článek 5
VADY VĚCI

Vadou věci se rozumí zejména stav, kdy zboží nemá vlastnosti ve smlouvě výslovně vymíněné nebo obvyklé, tj. standardní vlastnosti zboží, které lze s ohledem na povahu zboží předpokládat, dále se jí rozumí rozpor s kupní smlouvou dle § 616 odst. 2 a 3 ObčZ. Zavaduvšaknelzepovažovatzměnunavýrobku, která vznikla vprůběhu záruční doby vdůsledku opotřebení odpovídající obvyklému užívání zboží či nesprávnéhočineodbornéhopoužívánízboží.

a) ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádné ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění takové vady nesmi přesáhnout 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší prodávajícímu.

Vpřípadě, že prodávající shledá na výrobku odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné, řádné a včasné odstranění. Kupující nemá právo požadovat výměnu výrobku nebo jeho součásti, týká-li se vada jen součásti výrobku a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tomto má právo rozhodnout prodávající. Není-li žádný z nadepsaných postupů možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit. Přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí rozdíl mezi dohodnutou cenou výrobku bez vad a skutečnou hodnotou výrobku, kterou má výrobek s uplatněnou vadou s ohledem na povahu a rozsah vady. Přiměřená sleva z ceny bude určena na základě dohody prodávajícího a kupujícího. Vpřípadě odstoupení kupujícího od smlouvy se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu plnou kupní cenu oproti povinnosti kupujícího vrátit prodávajícímu vadný výrobek včetně kompletního příslušenství.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého výrobku, má kupující právo požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadubezzbytečnéhoodkladuodstranit.

b) NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které podle současných poznatků vědy a techniky nelze odstranit nebo které sice lze z technického hlediska odstranit, avšak bylo by to s ohledem na hodnotu věci a náklady spojené s odstraněním vady ekonomicky neúčelné a neefektivní. Neodstranitelnou vadou je též vada, kterou nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.
Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat výměnu výrobku za jiný bezvadný nebo může odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy platí Článek 4 tohoto řádu.
Vyskytne-li se na výrobku jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od smlouvy odstoupit. O odstoupení od smlouvy platí Článek 4 tohoto řádu.
Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, nemůže-li kupující pro opětovný výskyt vady po opravě výrobku nebo pro větší počet vad výrobek řádně užívat. Opětovným výskytem vad se rozumí výskyt stejné odstranitelné vady po již dvou provedených opravách takovéto vady. Větším počtem vad se rozumí současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad.

c) ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající je povinen kupujícího upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která bráni z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s tímto reklamačním řádem. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Byla-li však cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná se o prodej nového bezvadného výrobku a prodávající za vady takto prodaného výrobku odpovídá v plném rozsahu.


Článek 6
ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem,který uvedl již při reklamaci.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Vpřípadě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněnúčtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věcpřijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Je-li kupujícím spotřebitel:
Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou ( viz. vysvětlení výše), právo na bezplatné, řádnéa včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,- jde-li o vadu neodstranitelnou (viz. vysvětlení výše) bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem (kupující s IČ, nebo prodejce výpočetní techniky):
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

 

Článek 7
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Je-li obsahem balení čipředmětem koupě spotřební materiál (toner, cartridge, tisková hlava, lampa projektoru, baterie...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jenž byla zakoupena jako samostatný produkt.


Článek 8
BEZPLATNÝ SERVIS

Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno ztěchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží.


Článek 9
ŘEŠENÍ SPORŮ

Prodávající a kupující se zavazují vpřípadě jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s reklamací vadného výrobku vyvinout veškeré úsilí směřující k smírnému řešení takových sporů. Pro případ nedosažení smírného řešení mají prodávající i kupující právo obrátit se svým nárokem na soud.

Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 11.11.2010 a byl nahrazen novou verzí k 1.1.2014